ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම – කතාබහ 29 | Launch of Alochana Online Magazine – Kathabaha 29

ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම – කතාබහ 29 | Launch of Alochana Online Magazine – Kathabaha 29

ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම - කතාබහ 29 | Launch of Alochana Online Magazine – Kathabaha 29 ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම | Launch of Alochana Online Magazine  කතාබහ 29 වැඩසටහන ප්‍රධාන වශයෙන්ම අද වෙන් වන්නේ ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම හා සඟරාවේ...
“ආලෝචනා” – කතාබහ 28 | “Alochana” – Kathabaha 28

“ආලෝචනා” – කතාබහ 28 | “Alochana” – Kathabaha 28

“ආලෝචනා” - කතාබහ 28 | “Alochana” - Kathabaha 28 “ආලෝචනා” | “Alochana” මේ සතියේ කතාබහ තුලින්, අපගේ ආචාර්‍ය මණ්ඩලයේ දිනිල් අබේගුණවර්ධන, පියදාස රත්නසිංහ සහ හේමන්ත අරුණසිරි යන මහත්වරු, ජුනි මස 6 වන දා ජනගත වීමට නියමිත...
මෙහෙයුම් පද්ධති හරහා තටු සිඳීම, ඩේවිඩ් සීමෝර් සහ සක්කාරං – කතාබහ 27 | Crippling via Operating Systems, Sakkaaran – Kathabaha 27

මෙහෙයුම් පද්ධති හරහා තටු සිඳීම, ඩේවිඩ් සීමෝර් සහ සක්කාරං – කතාබහ 27 | Crippling via Operating Systems, Sakkaaran – Kathabaha 27

මෙහෙයුම් පද්ධති හරහා තටු සිඳීම, ඩේවිඩ් සීමෝර් සහ සක්කාරං - කතාබහ 27 | Crippling via Operating Systems, Sakkaaran - Kathabaha 27 මෙහෙයුම් පද්ධති හරහා තටු සිඳීම, ඩේවිඩ් සීමෝර් සහ සක්කාරං | Using Operating Systems to cripple, David Seymour & Sakkaaran මෙහෙයුම් පද්ධති...
අන්තර්ජාලය, වාරණය සහ නාඳුනන තුවක්කුකරුවා – කතාබහ 26 | Internet, Censorship & The Unidentified Gunman – Kathabaha 26

අන්තර්ජාලය, වාරණය සහ නාඳුනන තුවක්කුකරුවා – කතාබහ 26 | Internet, Censorship & The Unidentified Gunman – Kathabaha 26

අන්තර්ජාලය, වාරණය සහ නාඳුනන තුවක්කුකරුවා - කතාබහ 26 | Internet, Censorship & The Unidentified Gunman - Kathabaha 26 අන්තර්ජාලය, වාරණය සහ නාඳුනන තුවක්කුකරුවා | Internet, Censorship & The Unidentified Gunman නූතන තාක්ෂණ මාධ්‍ය වන අන්තර්ජාලය සහ එහි...
විද්‍යුත් මාධ්‍ය, ඉතිහාසය සහ පුරෝගාමීන් – කතාබහ 25 | Digital Media, The History & Pioneers – Kathabaha -25

විද්‍යුත් මාධ්‍ය, ඉතිහාසය සහ පුරෝගාමීන් – කතාබහ 25 | Digital Media, The History & Pioneers – Kathabaha -25

 විද්‍යුත් මාධ්‍ය, ඉතිහාසය සහ පුරෝගාමීන් - කතාබහ 25 | Digital Media, The History & Pioneers - Kathabaha -25 විද්‍යුත් මාධ්‍ය, ඉතිහාසය සහ පුරෝගාමීන් | Digital Media, The History & Pioneers IME ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහ කතාබහ වැඩසටහනේ නවතම...