ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම - කතාබහ 29 | Launch of Alochana Online Magazine – Kathabaha 29

ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම | Launch of Alochana Online Magazine

 කතාබහ 29 වැඩසටහන ප්‍රධාන වශයෙන්ම අද වෙන් වන්නේ ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම හා සඟරාවේ රුව ගුණ පැහැදිලි කිරීම සමග මහාචාර්ය කෝලිත භානු දිසානායක මහතා පැවැතවූ මුඛ්‍ය දේශනය සඳහා ය.

This week we highlight the launch of our Online Magazine ‘Alochana’ and present the keynote speech delivered by Prof. Kolitha Bhanu Dissanayake at the event.

Visit Alochana:

www.alochana.lk

Kathabaha is brought to you by

Advanced Certificate Course in Photography by IME - The most comprehensive photography course in town, taught by the most capable faculty

SagePixels - The Web Publisher

Hosts

Dinil Abeygunawardane

Hemantha Arunasiri

Piyadasa Ratnasinghe

Credits

Script/Director: Dinil Abeygunawardane

Camera: Suneth Keerthinayaka & Kavindu Perera

Editor: Suneth Keerthinayaka

Production Assistance: Deshan Karunarathna

Kathabaha is produced by the Institute of Multimedia Education