විද්‍යුත් මාධ්‍ය, ඉතිහාසය සහ පුරෝගාමීන් – කතාබහ 25 | Digital Media, The History & Pioneers – Kathabaha -25

විද්‍යුත් මාධ්‍ය, ඉතිහාසය සහ පුරෝගාමීන් – කතාබහ 25 | Digital Media, The History & Pioneers – Kathabaha -25

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin විද්‍යුත් මාධ්‍ය, ඉතිහාසය සහ පුරෝගාමීන් - කතාබහ 25 | Digital Media, The History & Pioneers - Kathabaha -25 විද්‍යුත් මාධ්‍ය, ඉතිහාසය සහ පුරෝගාමීන් | Digital Media, The History & Pioneers IME...
ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය – කතාබහ 24 | Photo Printing, Colour Labs and Colour Management – Kathabaha -24

ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය – කතාබහ 24 | Photo Printing, Colour Labs and Colour Management – Kathabaha -24

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය | Photo Printing, Colour Labs and Colour Management - Kathabaha -24 Photo Printing, Colour Labs and Colour Management | ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය...
අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය  – කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography – Kathabaha – 22

අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය – කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography – Kathabaha – 22

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin  අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය  - කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography - Kathabaha - 22 අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය  - කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography -...
කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් – කතාබහ 021 | Kit Lenses and Professional Lenses – Kathabaha- 021

කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් – කතාබහ 021 | Kit Lenses and Professional Lenses – Kathabaha- 021

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් - කතාබහ 021| Kit Lenses and Professional Lenses - Kathabaha- 021 කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් – කතාබහ 021 කිට් ලෙන්ස් එක නොගෙන ටිකක් හොඳ ලෙන්ස් එකක් ගන්නද? කිට් ලෙන්ස් එකේ quality මදි...
තේරුමක් ඇති පිංතූර – කතාබහ – 020 | Meaningful Images – Kathabaha – 20

තේරුමක් ඇති පිංතූර – කතාබහ – 020 | Meaningful Images – Kathabaha – 20

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin තේරුමක් ඇති පිංතූර - කතාබහ 020 | Meaningful Images - Kathabaha - 20 තේරුමක් ඇති පිංතූර - කතාබහ 020 හිතට එන හැම දෙයම අප ලියන්නේ නැත, ලියන හැම දෙයම පළ කරන්නේද නැත. ලියන භාෂාවේදී හැසිරීම එසේ වුවද රූප භාෂාවේදී අපගේ හැසිරීම මෙයට වඩා...
ඉවෙන්ට් ෆොටෝ ගැසීම – කතාබහ 19 | Event Photography – Kathabaha – 19

ඉවෙන්ට් ෆොටෝ ගැසීම – කතාබහ 19 | Event Photography – Kathabaha – 19

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin ඉවෙන්ට් ෆොටෝ ගැසීම - කතාබහ 19 | Event Photography - Kathabaha - 19 ඉවෙන්ට් ෆොටෝ ගැසීම - කතාබහ 19 වෘත්තීය ඡායාරූපකරණය තුල උත්සව සහ විශේෂ අවස්ථා ඡායාරූපකරණය ආර්ථික වශයෙන් දෙවැනි වන්නේ මංගල ඡායාරූපකරණයට පමණි. බොහෝ දෙනෙකු තම වෘත්තීය...
පනස්දාහේ කැමරාවෙන් ජොබ් කරන්න බැරිද? කතාබහ – 18 | Rs 50000 Camera for Jobs? – Kathabaha – 18

පනස්දාහේ කැමරාවෙන් ජොබ් කරන්න බැරිද? කතාබහ – 18 | Rs 50000 Camera for Jobs? – Kathabaha – 18

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin පනස්දාහේ කැමරාවෙන් ජොබ් කරන්න බැරිද? කතාබහ - 18 | Rs 50000 Camera for Jobs? - Kathabaha - 18 පනස්දාහේ කැමරාවෙන් ජොබ් කරන්න බැරිද? කතාබහ - 18 ඉස්සරහට වෙඩින් එකක් දෙකක් කරලා මේකෙන් ගානක් හොයාගන්නත් අදහස තියනෙවා, මොන වගේ කැමරාවක්ද...
Simple Share Buttons