විද්‍යුත් මාධ්‍ය, ඉතිහාසය සහ පුරෝගාමීන් - කතාබහ 25 | Digital Media, The History & Pioneers - Kathabaha -25

විද්‍යුත් මාධ්‍ය, ඉතිහාසය සහ පුරෝගාමීන් | Digital Media, The History & Pioneers

IME ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහ කතාබහ වැඩසටහනේ නවතම සාමාජික, ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යුත් මාධ්‍ය ක්ෂේස්ත්‍රයේ පුරෝගාමියෙකු සහ දැවැන්තයෙකු වන, පියදාස රත්නසිංහ මහතා අප මෙම වැඩසටහනෙන් ඔබට හඳුනවා දෙමු.
ඒ සමගම ලංකාව තුල විද්‍යුත් මාධ්‍යයන්ගේ ආරම්භයද, එහි තිබූ අවිධිමත් ස්වභාවයද, ඒ සියල්ල හරහා වාණිජමය ලෙස සාර්ථකත්වය හරහා වර්තමානය වෙත ගමන් කිරීම පිළිබඳවද අපගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය මෙහිදී සාකච්ඡාවේ යෙදෙයි.

In this episode, we introduce our newest member of the IME faculty as well as the new co-host of Kathabaha, one of the true giants and a pioneer in the field of digital media, Mr. Piyadasa Ratnasinge. Our faculty members here discuss the beginnings of the digital television in Sri Lanka, how it wasn’t planned and was actually haphazard, and yet how it became commercially successful. The discussion goes on to the area of the current status of electronic/digital media and the propagation of the industry to the prevailing status of it in the country.

 

New Courses & Workshops

Videography for Field Productions & Social Media

Kathabaha is brought to you by

Advanced Certificate Course in Photography by IME - The most comprehensive photography course in town taught by the most capable faculty

SagePixels - The Web Publisher

Hosts

Dinil Abeygunawardane

Piyadasa Ratnasinghe

Credits

Script/Director: Dinil Abeygunawardane

Camera: Lakshitha Somarathna

Editor: Suneth Keerthinayaka

Production Assistance: Deshan Karunarathna & Kavindu Perera

Kathabaha is produced by the Institute of Multimedia Education