ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය – කතාබහ 24 | Photo Printing, Colour Labs and Colour Management – Kathabaha -24

ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය – කතාබහ 24 | Photo Printing, Colour Labs and Colour Management – Kathabaha -24

ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය | Photo Printing, Colour Labs and Colour Management - Kathabaha -24 Photo Printing, Colour Labs and Colour Management | ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය ඡායාරූප මුද්‍රණය ඩිජිටල් ආගමනය සමගම තරමක්...
අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය  – කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography – Kathabaha – 22

අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය – කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography – Kathabaha – 22

 අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය  - කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography - Kathabaha - 22 අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය  - කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography - Kathabaha - 22 පිංතූර හෝ තම නිර්මාණ සොරකම්...
කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් – කතාබහ 021 | Kit Lenses and Professional Lenses – Kathabaha- 021

කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් – කතාබහ 021 | Kit Lenses and Professional Lenses – Kathabaha- 021

කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් - කතාබහ 021| Kit Lenses and Professional Lenses - Kathabaha- 021 කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් – කතාබහ 021 කිට් ලෙන්ස් එක නොගෙන ටිකක් හොඳ ලෙන්ස් එකක් ගන්නද? කිට් ලෙන්ස් එකේ quality මදි නේද? මේ අපට නිතර අසන්නට ලැබෙන ප්‍රශ්නය!...
තේරුමක් ඇති පිංතූර – කතාබහ – 020 | Meaningful Images – Kathabaha – 20

තේරුමක් ඇති පිංතූර – කතාබහ – 020 | Meaningful Images – Kathabaha – 20

තේරුමක් ඇති පිංතූර - කතාබහ 020 | Meaningful Images - Kathabaha - 20 තේරුමක් ඇති පිංතූර - කතාබහ 020 හිතට එන හැම දෙයම අප ලියන්නේ නැත, ලියන හැම දෙයම පළ කරන්නේද නැත. ලියන භාෂාවේදී හැසිරීම එසේ වුවද රූප භාෂාවේදී අපගේ හැසිරීම මෙයට වඩා වෙනස් බව අන්තර්ජාලය අපට මොනවට සාක්‍ෂි...