තේරුමක් ඇති පිංතූර - කතාබහ 020 | Meaningful Images - Kathabaha - 20

තේරුමක් ඇති පිංතූර - කතාබහ 020

හිතට එන හැම දෙයම අප ලියන්නේ නැත, ලියන හැම දෙයම පළ කරන්නේද නැත. ලියන භාෂාවේදී හැසිරීම එසේ වුවද රූප භාෂාවේදී අපගේ හැසිරීම මෙයට වඩා වෙනස් බව අන්තර්ජාලය අපට මොනවට සාක්‍ෂි සපයයි. ඵලදායී අන්තර්ගතයක් ඇති ඡායාරූප ගොඩනැගීම සඳහා හැඩතල නිර්මානයේදී අර්ථය ගැන අවධානය යොමුකළ යුතු ආකාරය ගැනද, එම අන්තර්ගතය නිර්මාණය උදෙසා රූප භාෂාවේ අක්ෂර වින්‍යාසය සහ වියරණ පිලිබඳ ලැබිය යුතු දැනුමද පිලිබඳ අපගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය මෙහිදී සාකච්ඡාවක නිරත වෙයි.

Round Table Camera Club මගින් පවත්වන ලෝක ඡායාරූප දින වැඩසටහන මෙවර ‘විවරණ’ නමින් දීප ව්‍යාප්ත පාසල් ඡායාරූප තරඟයක්, ප්‍රදර්ශනයක් සහ සම්මන්ත්‍රණයක් ලෙස පැවැත්වෙන අතර IME ආයතනය ප්‍රථම ස්ථාන ලබන දරුවන්ට ත්‍යාග ලෙස ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමට අනුග්‍රහය ලබා දේ. ඒ පිලිබඳ විස්තරයක්ද මෙවර වැඩසටහනට ඇතුලත්ය.

මෙවර හඳුන්වාදෙන ඡායාරූප ශිල්පියා ලෝක පූජිත ආලේක්‍ය ඡායාරූප ශිල්පී Yousuf Karsh ය.

විද්‍යුත් ක්ෂණිකාලෝක වලට අදාල iTTL පිලිබඳ ප්‍රේක්‍ෂක ප්‍රශ්නයකටද මෙවර අපගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය පිළිතුරු සපයයි.

______________________________________________________________________________

We don’t write everything that comes to our heads; and we certainly do not publish everything that we write! Yet, when it comes to the visual language the situation is completely different.

This week our faculty discusses about the content of a photograph and how meaning should be emphasised with visual forms that are crafted with proper visual language with correct grammar.

The Round Table Camera Club is conducting “Revelations”, a nation wide photography competition, exhibition and a seminar for school children and IME is sponsoring six scholarships to first prize winners of the competition. The program includes a discussion about the Photography day event by the Round Table Camera Club.

Mater of the week is the legendary portrait photographer Yousuf Karsh.  The faculty also answers a question about ‘iTTL’

Facebook Group for Kathabaha

https://www.facebook.com/groups/imekathabaha/

Upcoming Courses

Advanced Certificate in Photography - 27 May 2017 at 2:00 PM - Royal College Union Skills Centre

Kathabaha is brought to you by

Advanced Certificate Course in Photography by IME - The most comprehensive photography course in town taught by the most capable faculty

SagePixels - Content Creation and Communication Company

Hosts

Dinil Abeygunawardane

Hemantha Arunasiri

Chrisantha Medis

Credits

Camera: Chiranmayu Medis

Video Thumbnail Image: Pixels.com

Script, Editing and Directing: Dinil Abeygunawardane

Simple Share Buttons