භූමි දරශණ වලට ලයිට් ගැසීම හා අළුත් කැමරා – Kathabaha Season 04 Episode 01

භූමි දරශණ වලට ලයිට් ගැසීම හා අළුත් කැමරා – Kathabaha Season 04 Episode 01

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedinභුමි දර්ශන අලෝකමත් කරන්නනෙ කොහොමද? ජාත්‍යන්තර ඡායාරූප ශිල්පියෙක් භුමිදර්ශණ ඩ්‍රොන් එකක් මගින් ඡායාරූප ගත කල විදිහ වගේම අලුත්ම තාක්ශණයත් එක්ක I phone එකේන් ෆ්ලෑශ් ට්‍රිගර් කරන විදිහ ගැනත් අපි කතා කරන...
ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම – කතාබහ 29 | Launch of Alochana Online Magazine – Kathabaha 29

ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම – කතාබහ 29 | Launch of Alochana Online Magazine – Kathabaha 29

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedinආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම - කතාබහ 29 | Launch of Alochana Online Magazine – Kathabaha 29 ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව ජනගත කිරීම | Launch of Alochana Online Magazine  කතාබහ 29 වැඩසටහන ප්‍රධාන වශයෙන්ම අද වෙන් වන්නේ ආලෝචනා...
“ආලෝචනා” – කතාබහ 28 | “Alochana” – Kathabaha 28

“ආලෝචනා” – කතාබහ 28 | “Alochana” – Kathabaha 28

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin“ආලෝචනා” - කතාබහ 28 | “Alochana” - Kathabaha 28 “ආලෝචනා” | “Alochana” මේ සතියේ කතාබහ තුලින්, අපගේ ආචාර්‍ය මණ්ඩලයේ දිනිල් අබේගුණවර්ධන, පියදාස රත්නසිංහ සහ හේමන්ත අරුණසිරි යන...
මෙහෙයුම් පද්ධති හරහා තටු සිඳීම, ඩේවිඩ් සීමෝර් සහ සක්කාරං – කතාබහ 27 | Crippling via Operating Systems, Sakkaaran – Kathabaha 27

මෙහෙයුම් පද්ධති හරහා තටු සිඳීම, ඩේවිඩ් සීමෝර් සහ සක්කාරං – කතාබහ 27 | Crippling via Operating Systems, Sakkaaran – Kathabaha 27

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin මෙහෙයුම් පද්ධති හරහා තටු සිඳීම, ඩේවිඩ් සීමෝර් සහ සක්කාරං - කතාබහ 27 | Crippling via Operating Systems, Sakkaaran - Kathabaha 27 මෙහෙයුම් පද්ධති හරහා තටු සිඳීම, ඩේවිඩ් සීමෝර් සහ සක්කාරං | Using Operating Systems to cripple, David...
අන්තර්ජාලය, වාරණය සහ නාඳුනන තුවක්කුකරුවා – කතාබහ 26 | Internet, Censorship & The Unidentified Gunman – Kathabaha 26

අන්තර්ජාලය, වාරණය සහ නාඳුනන තුවක්කුකරුවා – කතාබහ 26 | Internet, Censorship & The Unidentified Gunman – Kathabaha 26

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedinඅන්තර්ජාලය, වාරණය සහ නාඳුනන තුවක්කුකරුවා - කතාබහ 26 | Internet, Censorship & The Unidentified Gunman - Kathabaha 26 අන්තර්ජාලය, වාරණය සහ නාඳුනන තුවක්කුකරුවා | Internet, Censorship & The Unidentified Gunman නූතන තාක්ෂණ...
Simple Share Buttons