ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය – කතාබහ 24 | Photo Printing, Colour Labs and Colour Management – Kathabaha -24

ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය – කතාබහ 24 | Photo Printing, Colour Labs and Colour Management – Kathabaha -24

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය | Photo Printing, Colour Labs and Colour Management - Kathabaha -24 Photo Printing, Colour Labs and Colour Management | ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය...
අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය  – කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography – Kathabaha – 22

අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය – කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography – Kathabaha – 22

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin  අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය  - කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography - Kathabaha - 22 අයිතිවාසිකම්, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ ඡායාරූපකරණය  - කතාබහ 22 | Rights, Copyright Law & Photography -...
කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් – කතාබහ 021 | Kit Lenses and Professional Lenses – Kathabaha- 021

කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් – කතාබහ 021 | Kit Lenses and Professional Lenses – Kathabaha- 021

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් - කතාබහ 021| Kit Lenses and Professional Lenses - Kathabaha- 021 කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් – කතාබහ 021 කිට් ලෙන්ස් එක නොගෙන ටිකක් හොඳ ලෙන්ස් එකක් ගන්නද? කිට් ලෙන්ස් එකේ quality මදි...
තේරුමක් ඇති පිංතූර – කතාබහ – 020 | Meaningful Images – Kathabaha – 20

තේරුමක් ඇති පිංතූර – කතාබහ – 020 | Meaningful Images – Kathabaha – 20

FacebookGoogle+TwitterPinterestLinkedin තේරුමක් ඇති පිංතූර - කතාබහ 020 | Meaningful Images - Kathabaha - 20 තේරුමක් ඇති පිංතූර - කතාබහ 020 හිතට එන හැම දෙයම අප ලියන්නේ නැත, ලියන හැම දෙයම පළ කරන්නේද නැත. ලියන භාෂාවේදී හැසිරීම එසේ වුවද රූප භාෂාවේදී අපගේ හැසිරීම මෙයට වඩා...
Simple Share Buttons