කැමරාවක් තෝර ගන්නෙ කොහොමද තියල නිතර අහන නවක ශිල්පීන්ට මඟ පෙන්වීමක් විදිහට සාකච්ඡාවක් අපි මෙවර කතා බහෙන් ගෙන එනවා. දැන් ඇපල් වොච් සීරීස් 6 වලින් ස්වර්ණමය හෝරාව (Golden Hour) බලා ගන්න පුළුවන්. මීට කලිනුත් මේක හොයා ගන්න තිබුණ ක්‍රම ගැන කතා කරනවා වගේම නිකොන් සමාගම නිකුත් කරපු අලුත් ම ලෙන්ස් ගැන සහ පැනසොනික් සමාගම නිකුත් කරපු අලුත් ම කැමරා දෙකක් ගැන මෙවර කතා බහෙන් අපි කතා කරනවා.

The discussion on this episode is for novices who ask how to choose a camera… We also discuss about a new feature certain smart watch manufacturers have made available to find the golden hour. We also discuss about two new lenses released by Nikon and two new cameras released by Panasonic.