කොවිඩ් 19 වසංගතය අතරතුර ලෝකය පුරා ජන ජීවිතය නැෂනල් ජියොග්‍රැෆික් ඡායාරූප ශිල්පීන් දැක්කෙ කොහොමද? කියල NatGeo අලුත්ම කාලාපය ගැන සාකච්ඡාවක් සමඟ ඡායාරූපකරණයට පා තබන නවක ශිල්පීන් වෙනුවෙන් ආරම්භ කළ සාකච්ඡා මාලාවේ තවත් කොටසක් අපි මෙවර කතාබහෙන් ඔබ වෙත ගෙන එනවා.

ඒ හරහා මෙවර අපි කතා කරන්නේ ෆිල්ටර් එහෙමත් නැත්නම් පෙරණ ගැන.
ෆිල්ටර් එකක් කියන්නෙ මොකක්ද? විවිධ ෆිල්ටර් වර්ග මොනවාද? සහ ඒවායේ විවධ භාවිතාවන් ගැන මේ කතාබහෙන් අපි සාකච්ඡා කරනවා.

මීට අමතරව ලඟදීම එන ඡායාරුප තරගයක් ගැන තොරතුරුත් මෙවර කතාබහෙන් අපි ඔබ වෙත ගෙන එනවා.

In this episode of Kathabaha, we discuss about how National Geographic photographers captured the daily life around the world during the Covid-19 pandemic in the newest National Geographic issue.

Also to continue the series of discussions we started to help out beginners, we bring you a discussion on choosing filters. We also talk about an upcoming international photographic exhibition.

ඡායාරූප තරගය සඳහා දිගුව / Link for the photography exhibition
http://conference.slma.lk/photography-video-competition/