අන්තර්ජාලය, වාරණය සහ නාඳුනන තුවක්කුකරුවා - කතාබහ 26 | Internet, Censorship & The Unidentified Gunman - Kathabaha 26

අන්තර්ජාලය, වාරණය සහ නාඳුනන තුවක්කුකරුවා | Internet, Censorship & The Unidentified Gunman

නූතන තාක්ෂණ මාධ්‍ය වන අන්තර්ජාලය සහ එහි භාවිතය,වාරණය, සහ VPN පිළිබඳව අපගේ ආචාර්‍ය මණ්ඩලයේ පියදාස රත්නසිංහ, දේශාන් කරුණාරත්න සහ දිනිල් අබේගුණවර්ධන, කතාබහක නිරත වෙයි. කතාබහට නවතම මානයක් එක් කරමින්, “නාඳුනන තුවක්කුකරුවා ගේ කතාව” කෘතියේ කර්තෘ, හෙන්රි වර්ණකුලසූරිය මහතා සමග කරන සාකච්ඡාවක්ද මෙම කතාබහ වැඩසටහනට ඇතුලත් ය.
In this episode, Piyadasa Ratnasinghe, Dehan Karunarathna and Dinil beygunawardane of IME discusses about the usage of modern mass communication medium, the internet, the usage of internet, Internet bans, usage of VPNs.
Adding a new dimension to Kathabaha, our faculty gets into a discussion with the author of the recently published නාඳුනන තුවක්කුකරුවා ගේ කතාව (Story of the Unidentified Gunman), Mr Henry Warnakulasuriya.

 

New Courses & Workshops

Videography for Field Productions & Social Media

Kathabaha is brought to you by

Advanced Certificate Course in Photography by IME - The most comprehensive photography course in town, taught by the most capable faculty

SagePixels - The Web Publisher

Hosts

Dinil Abeygunawardane

Piyadasa Ratnasinghe

Deshan Karunarathna

Henry Warnakulasooriya

Credits

Script/Director: Dinil Abeygunawardane

Camera: Suneth Keerthinayaka & Kavindu Perera

Editor: Suneth Keerthinayaka

Production Assistance: Deshan Karunarathna

Kathabaha is produced by the Institute of Multimedia Education